juni 7, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Hoge Raad verduidelijkt de regels die bepalen welk recht van toepassing is in internationaal wegvervoer – Toelichting

Achtergrond
feiten
Conclusie

Opmerking

De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijk arrest gewezen over de vraag welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst van internationaal opererende werkgevers in het wegvervoer en hun werknemers wanneer er in meerdere landen wordt gewerkt.

Achtergrond

Op grond van artikel 8 van de Rome I-verordening wordt bepaald welk recht van toepassing is, of het dwingende recht dat van toepassing is indien er een rechtskeuze is gemaakt. Uitgangspunt is te kijken naar het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht (gewone arbeidsplaats). Als de overeenkomst echter een nauwere band blijkt te hebben met een ander land, is het recht van dat land van toepassing. Het wordt ook wel het “nabijheidscriterium” genoemd. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft zowel voor de gebruikelijke werkplek als voor de criteria voor nauwe verbondenheid ijkpunten opgesteld.

feiten

Een casus waarbij 10 in Hongarije woonachtige vrachtwagenchauffeurs in dienst waren van een Hongaarse werkgever als onderdeel van een internationale groep met een Nederlandse partner. Er is geen rechtskeuzebeding in arbeidsovereenkomsten. De chauffeurs voerden aan dat Nederland hun gebruikelijke werkplek was en dat Nederlands recht van toepassing was op hun arbeidsovereenkomst, onder meer omdat de vervoersactiviteiten vanuit Nederland werden georganiseerd en gecoördineerd.

Conclusie

Het gerechtshof stelde de chauffeurs in het gelijk. Het hof redeneerde dat Nederland de gebruikelijke standplaats was omdat de transportopdrachten en werkinstructies vanuit Nederland werden gegeven. De rechtbank oordeelde ook dat het verdrag niet nauw verbonden was met Hongarije. Volgens het Hof doet de situatie waarin chauffeurs in Hongarije belastingplichtig zijn en hun sociale premies afdragen, niet ter zake. Dit is alleen het resultaat van hun leven daar, niet de keuze in welk land ze willen werken.

READ  Nederlandse Outlaw Eagles, 59-52 | Bella

Op 17 maart 2023 vernietigde de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof.(1) De Hoge Raad verduidelijkte dat het niet relevant is waar de werkgever zijn werknemers instructies geeft en het werk organiseert, maar waar de werknemer instructies krijgt voor hun taken en hun werk organiseert. De Hoge Raad oordeelde daarom tegen het vonnis van het Hof van Beroep. De Hoge Raad verwees in zijn uitspraak naar arresten van het HvJ over de transportsector koelzsch, Voogsgeerd En RyanairDe Nederlandse rechtbanken hebben het steevast bij het verkeerde eind.(2)

Ook oordeelde de Hoge Raad dat het oordeel van het hof over het criterium van nauwe band onjuist was. In tegenstelling tot wat het Hof van Beroep oordeelde, is de reden waarom chauffeurs in Hongarije belastingen en sociale premies betaalden niet relevant. Met andere woorden, het is niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op de keuze van de werknemer, oordeelde de Hoge Raad onder verwijzing naar het HvJ. Schlecker Regel(3)

Opmerking

Voor de beantwoording van de vraag welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst, is het onder andere van belang te kijken naar de gebruikelijke standplaats van de werknemer en of de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land. Maar de begrippen die het HvJ in dit verband heeft geformuleerd, zijn niet altijd goed toegepast in de Nederlandse jurisprudentie. Met dit arrest heeft de Hoge Raad de juiste toepassing van deze opvattingen verder verduidelijkt.

Voor de praktijk is het belangrijk om te beoordelen wat een reguliere werkplek is waar de werknemer instructies krijgt voor zijn taken en zijn werk organiseert. In dit geval is het niet minder belangrijk dat de transportoperaties vanuit Nederland werden gecoördineerd. Dit betekent dat een werknemer werkzaam in het internationale wegvervoer die zijn opdracht in het buitenland krijgt, minder snel een beroep zal doen op de Nederlandse wet. Krijgt de werknemer daarentegen zijn instructies in Nederland, dan is de kans groter dat hij een beroep doet op het Nederlandse recht.

READ  Groenteafval is 'goud' voor Nederlandse ondernemer Ad van Vugt

Neem contact op voor meer informatie over dit onderwerp Hans Mulder, Frank Dekker of Caspar Bosma van BarentsKrans per telefoon (+31 70 376 06 57 of +31 70 376 06 16) of e-mail (+31 70 376 06 57)[email protected], [email protected] Of [email protected]) is te vinden op de website van BarentsKrans Barentskrans.nl.

Afsluitende opmerkingen

(1) Oordeel toegankelijk Hier.

(2) Zie:

  • HvJ EU 15 maart 2011, C-29/10, ECLI:EU:C:2011:151 (koelzsch);
  • HvJ EU 15 december 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:842 (Voogsgeerd), punt 39; En
  • HvJ EU 14 september 2017, C-168/16 en C-169/16, ECLI:EU:C:2017:688, punt 63.

(3) HvJ EU 12 september 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:551 (Schlecker)