april 12, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse regering overweegt de decarbonisatiesubsidie ​​van Tata Steel – verschillende opties

De Nederlandse regering overweegt de decarbonisatiesubsidie ​​van Tata Steel – verschillende opties

De Nederlandse regering zei vorige week bereid te zijn Tata Steel te subsidiëren als het bedrijf zijn plannen voor een koolstofarme economie zou versnellen. Volgens een analyse van een door het kabinet ingehuurde adviesgroep kunnen de kosten oplopen tot wel 3 miljard euro. Dezelfde groep schetste vijf mogelijke scenario's voor overheidsbemoeienis met de toekomst van de staalfabriek in IJmuiden.

Tata Steel Nederland (TSN) is met haar productielocatie in IJmuiden de grootste vervuiler van het land 11,6 miljoen ton van CO2 Jaarlijks uitgegeven – zeven procent van de totale Nederlandse productie. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze vervuiling de oorzaak is van veel gezondheidsproblemen in het gebied. Mensen die in de regio wonen, hebben een levensverwachting die 2,5 maand korter is dan gemiddeld in Nederland.

Bij het bedrijf werken 9.000 mensen in de fabriek. Vorig jaar presenteerde TSN een plan om zijn fabriek koolstofvrij te maken om de uitstoot tegen 2030 met vijftig procent te verminderen, maar zocht steun van de overheid om de transitie te maken. Aftredend minister van Economie Adriaenses vindt de staalproductie belangrijk voor het land, maar deze moet duurzamer.

Waarom is dit belangrijk?

De fabriek van Tata Steel in IJmuiden is verantwoordelijk voor zeven procent van de Nederlandse CO22 emissies, die de gezondheid van mensen in de omgeving beïnvloeden. Staal is echter in veel industrieën vereist, van de automobielsector tot de voedselverpakkingen. Het land wil koolstofvrij maken, maar tegen welke prijs?

Project van Tata Steel Nederland

Terwijl je het presenteert projectOok TSN zocht steun van de overheid. De strategie richt zich op drie hoofdpunten:

  • Vermindering van fijnstof en stikstofdioxide. De plannen van het bedrijf omvatten onder meer maatregelen voor de opslag van grondstoffen om de verspreiding van fijn en grof stof te voorkomen. Bovendien zal in 2025 de uitstoot van stikstofoxide met het stikstofextractiesysteem met tachtig procent worden verminderd, aldus TSN. Het bedrijf zegt dat het al €300 miljoen heeft geïnvesteerd in de bestrijding van de plaag.
  • Reductie van CO2 uitstoot. Eerdere overeenkomsten riepen op tot vijf miljoen ton minder CO2-uitstoot. De klimaatdoelstelling kan worden gehaald door een oven en gas- en cokesfabriek – die naar verwachting in 2029 zullen sluiten – te vervangen in combinatie met een vlamboogoven (EAF), bekend als een directe gereduceerde ijzerfabriek (DRP).
  • Circulaire. TSN wil het gebruik van schrootmateriaal in 2030 verhogen tot dertig procent van de totale jaarproductie.
READ  Nederlandse autoverkopen gedaald in 2021 door wereldwijd chiptekort

Het redden van banen en het beschermen van de industrie van het land is vanuit het oogpunt van de overheid belangrijk, maar er moeten aanvullende maatregelen worden genomen, zoals benadrukt door de IJmond Health Expert Group. Vroegtijdige sluiting van een van de gas- en cokesprojecten is een van de genoemde maatregelen die het bedrijfsmodel van de fabriek onder druk kunnen zetten.

Geplande weergaven

Om te brainstormen over manieren om in te grijpen, benoemden de Nederlanders twee adviseurs: voormalig minister van Economische Zaken Hans Weijers en bankier Frans Blom. Beide geproduceerd door A Rapport gebeld Ho Tata Steel Nederland te werk? Ze bieden vijf mogelijke scenario’s voor overheidsingrijpen.

  • In het eerste scenario is er geen overheidssubsidie. Het zal de uitstoot op de korte termijn niet verminderen. De fabriek kan over tien jaar sluiten omdat TSN niet voldoet aan de milieueisen.
  • Een tweede scenario voorziet in overheidssubsidies naar aanleiding van het voorstel van Tata: in eerste instantie overstappen van steenkool naar gas en waterstof. Dit resulteert in vijftig procent minder CO2 uitstoot tegen 2030. De omgeving zal de komende jaren echter nog steeds hinderlijk zijn. Volgens een vertrouwelijk rapport van de twee ten onrechte uitgebrachte adviseurs is voor deze optie een overheidsbijdrage nodig van tussen de € 0,5 en € 2 miljard.
  • Een derde optie is het volgen van het TSN-plan en het implementeren van milieumaatregelen, zoals de vervroegde sluiting van een van de cokes- en gasfabrieken en het versnellen van de grondstoffenafdekking. Dit is een extra miljard euro aan investeringen naast de twee die in de vorige optie werden genoemd.
  • Als vierde optie voorziet het rapport dat de TSN-fabriek een schrootrecyclingfaciliteit wordt, vergelijkbaar met de Tata-fabriek in Wales. Dit betekent dat de staalproductie in Nederland zal stoppen en dat er veel ontslagen zullen vallen.
  • Een vijfde optie is het gedwongen stilleggen van de fabriek. Emissies zullen niet langer een probleem zijn, er zullen 9.000 ontslagen vallen en het land zal niet langer staal produceren. Ook moet de overheid de landaanwinningswerkzaamheden op zich nemen. Gedwongen sluitingen kunnen tot 16 miljard euro kosten.
READ  Nederlandse subsidie ​​voor wegenproject in Bosnië ingetrokken vanwege lokale controverse

Nog een potentiële staatssteun

Terwijl het kabinet de voor- en nadelen van elke optie afweegt, benadrukten Wijers en Blom de noodzaak om snel te handelen nu ook andere Europese regeringen groene staalindustrieën subsidiëren. Na een recente geldinjectie van € 2,5 miljard om de microchipindustrie in Nederland te beschermen, zal de investering in het groener maken van de fabriek in IJmuiden een nieuwe episode van overheidsingrijpen zijn. Tata Steel is er één Top vijf bedrijven Het ontving ruim 28 miljoen euro voor overheidssteun tijdens de Coronacrisis.

Minister Adrianansens zal later een ontmoeting hebben met TSN, omdat het de bedoeling van de regering is om met enkele van de grootste vervuilers van het land een overeenkomst op maat te bereiken om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Zoals Tata Steel.