april 20, 2024

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De rechtbanken zijn soepel om de grondslagen van ‘idealistische’ vorderingen onder de Nederlandse class action-regel vast te stellen

De recente rechtszaak tegen de status quo van ‘idealistische’ claimstichtingen toont de soepele aanpak van de rechtbanken. Op grond van de Glass Action Regulation, die in januari 2020 van kracht is geworden, worden Claim Foundations geconfronteerd met strikte aanvaardbare vereisten als tegenwicht tegen de nieuw verworven bevoegdheid om een ​​diskwalificatieclaim in te stellen. De wetgever heeft echter de vereisten voor ‘idealistische’ claimstichtingen, die geen schadevergoeding vorderden, vrijgesteld. De rechtbanken lijken bereid om de reikwijdte van de uitzondering te verleggen en kunnen bijzondere aandacht besteden aan de staat van dienst van de ‘ideale’ fundering. Bovendien lijken de belangrijkste financiële gevolgen van de vordering van de verweerder de rechtbanken niet te beletten van de vrijstellingen gebruik te maken. Deze ontwikkelingen zijn ook merkbaar in het licht van de recente klimaatgerelateerde acties tegen bedrijven, aangezien er meer rechtszaken verschijnen onder het nieuwe class action-regime. In deze blog gaan we dieper in op de nieuwste uitspraken die opvallen.

De strikte goedkeuringsvereisten onder de nieuwe class action-regel hebben voornamelijk betrekking op de transparantie en het beheer van de Claims Trust (een trust moet bijvoorbeeld een website hebben met statuten en teamleden). Een trust kan deze vereisten op deze drie gronden vrijstellen:

  1. De trust vordert geen schadevergoeding en maakt een ‘ideale’ claim met weinig financieel belang,
  2. De aard van de claim rechtvaardigt een uitzondering; Of
  3. De aard van de personen wier belangen worden beschermd, rechtvaardigt de uitzonderingen.

Onlangs heeft Stichting BREIN actie ondernomen tegen twee serverhosts, Yisp en Worldstream, voor het hosten van illegale inhoud op hun servers. BREIN behartigt de belangen van grote producenten en uitgevers van content en wordt ondersteund door onder meer de Motion Picture Association en Netflix. Het speelt keer op keer in gevallen om IP-schendingen te stoppen. Gerechtelijk bevel van BREIN dat Yisp en Worldstream verplicht om content van hun servers te verwijderen.

READ  'Een deel van mij wil zich verbergen': Nederlandse regisseur ontdekt Periappa's nazi-oorlogsmisdaden | Tweede Wereldoorlog

De Gerechtshof van het district De verhuizing stelde BREIN vrij van strenge eisen en de verhuizing om IE-schendingen te voorkomen betekende een klein financieel voordeel, en rechtvaardigde dit door te wijzen op het publieke belang om te voorkomen dat Nederland een toevluchtsoord wordt voor digitale piraten. BREIN is van mening dat zij al jaren IE-inbreuk tegengaat en zet zich in tot tevredenheid van de IE-eigenaren die haar openlijk steunen.

We hebben een zaaknota over dit vonnis uitgegeven in JBPr 2022/1 (alleen toegankelijk met betaald abonnement). Wij constateren dat de actie van BREIN geen gering financieel voordeel vertegenwoordigt; Servers hebben tienduizenden films afgeleverd via 283 websites met meer dan 800,7 miljoen persoonlijke kijkers en meer dan 450,7 miljoen bezoeken. De wetsgeschiedenis stelt dat ‘idealistische’ actie moet gaan over een klein financieel voordeel voor zowel de eiser als de gedaagde. De operatie van BREIN voldeed naar onze mening niet aan de behoefte aan een klein financieel belang.

Bovendien vinden we het ‘ideale’ karakter van het proces (dat voorkomt dat Nederland een toevluchtsoord voor digitale piraten wordt) wat ver weg. Voorbeelden van idealistische beweringen in de geschiedenis van de wetgever zijn onder meer het vasthouden van bewoners aan het verbod op illegale uitstoot door een naburige fabriek en de patiëntenvereniging die moeite heeft om de werking van het middel goed in te schatten. De vordering van BREIN is anders. BREIN heeft in haar dagvaarding nooit verklaard dat zij dit idealistische doel nastreefde – het lijkt puur een rechterlijke uitspraak te zijn.

Ook hebben we enige twijfels over de ‘aard van de claim’. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de stichting die een actie tot wijziging van de Algemene Voorwaarden aanspant onder de uitzondering valt. Hoewel de wetsgeschiedenis heeft aangegeven dat een systeem dat IE-rechten afdwingt, onder een uitzondering valt die “in overweging wordt genomen”, wordt niet uitgelegd waarom.

READ  De verticale boerderij van het Nederlandse paviljoen onthulde zijn eerste product op Dubai Expo 2020

BREIN Wij zijn van mening dat de aard van de personen die hun belangen behartigen hierbij doorslaggevend had moeten zijn. De (rechts)personen die namens BREIN optreden zijn veelal multinationale ondernemingen die kunnen bepalen of BREIN hun belangen naar behoren behartigt. Ze vereisen bijvoorbeeld geen strikte vergunningseisen die gericht zijn op het beschermen van de belangen van klassenleden bij activiteiten van consumentenklassen. Naar onze mening zou het overtuigender zijn geweest als het oordeel van de rechtbank was gelaten zoals het is.

In een andere zaak, dit keer tegen de Nederlandse overheid, eiste de Child Protection Trust dat gezinnen met minderjarigen niet mogen worden afgesloten van kraanwater, tenzij hun ouders de waterrekening betalen. Hier, De rechtbank oordeelde: De stichting is uitgesloten vanwege het ideale karakter van de activiteit en de (directe) financiële voordelen voor de niet-risicovolle jeugdzorgactiviteit. Als een vordering wordt toegewezen, mag volgens de rechtbank geen rekening worden gehouden met de (grote) financiële gevolgen voor de gedaagde, tenzij er schadevergoeding wordt gevorderd.

Beide arresten tonen de clementie van de rechtbanken in de positie van ‘idealistische’ stichtingen. Een drastische aanpak verwachten we in de toekomst niet, maar zoals altijd hangt veel af van de feiten en omstandigheden van het geval.