oktober 2, 2023

Groenhuis

Groenhuis is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse premier noemt immigratiebeleid ━ Europees conservatief

Nederlandse premier noemt immigratiebeleid ━ Europees conservatief

De onvrede binnen de gelederen van de conservatief-liberale VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) gaat verder dan gemopper.

De grootste partij van Nederland concurreert met leden die haar leider, premier Mark Rutte, openlijk uitdagen om zich in te zetten voor een assertiever en robuuster immigratiebeleid.

Er was eens Conferentie Georganiseerd door VVD Aan haar leden beantwoordde Rutte op zaterdag 3 juni in Apeldoorn scherpe vragen over de belofte die hij deed tijdens het laatste partijcongres in november. Om meer te doen Om de toestroom van migranten te verminderen.

In de zeven maanden daarna, beweren critici, is er weinig of niets gedaan.

Rutte had al ruimschoots gewaarschuwd dat er binnen zijn partij misvattingen broeiden over de kwestie. Op donderdag 1 juni Een brief Mede ondertekend en verzonden door ‘Classic Liber’, de rechtse vleugel van de VVD. Op apocalyptische toon sprak de brief over een “catastrofe” waarvan de omvang “ongekend” was.

Hoewel op het VVD-congres afgelopen november verschillende resoluties over asiel en migratie zijn aangenomen, is er volgens de medeondertekenaars nog geen uitvoerbaar beleid.

Op de conferentie van zaterdag bood Rutte zijn excuses aan en zei dat de belofte die hij afgelopen november deed “ongewijzigd blijft”. Volgens de premier zou hij “onverantwoorde risico’s” hebben genomen als hij zijn coalitiepartners had gedwongen een pakket af te leveren voordat de conferentie plaatsvond. “Dat zou slecht zijn voor de stabiliteit van het kabinet”, zei Rutte.

Rutte vervolgde dat het “onterecht” was om de coalitieregering op dit punt uit elkaar te halen, zeker nu Europa in oorlogstijd verkeert.

READ  Nederlands regime waarschuwt voor mogelijke emissies door klimaatverandering - Malcolm Cunningham

Het thema migratie nam het leeuwendeel van de beschikbare tijd in beslag in een eerdere vraag-en-antwoordsessie in de Tweede Kamer waar vragen werden gesteld aan VVD-leider Sophie Hermans.

Irritatie en woede waren voelbaar toen men de situatie in het dorp Der Abel aanhaalde, dat wordt overspoeld met een groot aantal asielzoekers die niet voor voldoende onderdak en huisvesting kunnen zorgen.

Bewoners daar werden gedwongen om buurtwachten te organiseren om in hun straten te patrouilleren, omdat dit de enige manier was om de veiligheid te garanderen. Toen wendde hij zich tot Root, die op de eerste rij zat: ‘Sta op voor je burgers, man. Actie ondernemen!”

Binnen de VVD is Der Abel slachtoffer van de zogenaamde ‘Spreedingswet’ die erg gevoelig ligt.

Volgens die wet – het resultaat van een zwaarbevochten politiek compromis tussen de vier coalitiepartijen – worden asielzoekers eerlijk verdeeld over alle Nederlandse gemeenten. Niet meewerkende gemeenten kunnen gedwongen worden asielzoekers op te vangen.

Binnen de VVD is het dwingende aspect van de wet onderwerp van controverse. Hoewel de wet, die nog door beide kamers moet worden goedgekeurd, naar verwachting dit jaar van kracht wordt, voorspellen experts dat deze al in 2024 van kracht zal worden.

Al maanden overleggen de vier coalitiepartners – VVD, D66, CDA en ChristenUnie – over aanvullende maatregelen om immigratie te beteugelen. Rutte herhaalde dat hij verwachtte dat ze voor de zomer tot overeenstemming zouden komen. Waar VVD en CDA voorstander zijn van hardere maatregelen, tonen D66 en ChristenUnie zich verzettend en pleiten ze voor een ‘menselijker’ beleid.

READ  Nederlandse New Midtown-locatie

De conferentie van de VVD viel samen met een conferentie georganiseerd door Christian Uni (haar belangrijkste coalitiepartner).

Mirzam Bikar is de leider van de partij gezegd Zijn partij zou alleen maatregelen ter bestrijding van immigratie accepteren als deze “juridisch haalbaar” zijn. Voorstellen om internationale verdragen op te heffen, zoals het VN-Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, dat bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar landen waar ze gevaar lopen, zijn uitgesloten.

Alleen al dit jaar verwacht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 77.000 asielaanvragen. Om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan, heeft het kabinet voor de periode 2023-2026 € 8,7 miljard uitgetrokken voor huisvesting. Volgens het ministerie van Financiën gaat het om een ​​totale kost voor de belastingbetaler van 13,9 miljard euro.